Kata

Home Photo Gallery Kata Kobudo History Students Styles Contact Links

Kata

Various Kata of Karate


Shuri-Te [Shorin(ji)-ryu]

-Passai Sho
-Passai Dai
-Jiin
-Jion
-Jitte (Jutte)
-Use Shi (Gojushiho)
-Rohai
-Kusanku Sho
-Kusanku Dai
-Pinan Shodan
-Pinan Nidan
-Pinan Sandan
-Pinan Yondan
-Pinan Godan
-Chinto
-Chintei
-Matsumura no Passai
-Naihanchi Shodan
-Naihanchi Nidan
-Naihanchi Sandan
-Ananku
-Empi (Wansu)

Naha-Te [Goju-ryu] (Goju-kai, Meibukan, etc.)

-Sanchin Ichi
-Tensho
-Kururunfa
-Seisan
-Sanseiryu
-Shisochin
-Seipai
-Gekisai Ichi
-Gekisai Ni
-Seienchin
-Suparempei
-Shinpa
-Paiho
-Kakuha

Tomari-Te

-Chatanyara no Kusanku
-Shiho Kusanku
-Sakugawa no Kusanku
-Oyodomari no Passai
-Tomari Passai
-Wankan (Matsukaze)
-Niseishi (Nijushiho)
-Unsu
-Sochin
-Nipaipo

Miscellaneous Kata

-Hakutsuru (White Crane)
-Heiku (Ryuei-ryu)
-Paipo (Ryuei-ryu)
-Paiku (Ryuei-ryu)
-Ohan (Ryuei-ryu)
-Pachu (Ryuei-ryu)
-Ananko (Ryui-ryu)
-Kanchin (Uechi-ryu)
-Kanshiwa (Uechi-ryu)
-Seryu (Uechi-ryu)
-Kanshu (Uechi-ryu)
-Seichin (Uechi-ryu)